Kasutustingimused

Järgmised äritingimused reguleerivad lepingusuhet Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland (edaspidi lühidalt: dateblaster) ning nende telemeediateenuste kasutajate ja klientide (edaspidi: kasutaja) vahel. Need defineerivad tingimused, mille alusel toimub dateblaster teenuste kasutamine.

Sait kohtingud50pluss.com on Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland pakkumine (edaspidi: teenus).
Teenus on sideplatvorm, mille kaudu pakutakse kasutajatele muuhulgas võimalust esitleda end internetis, et leida partnerluste, sõpruste, üheöösuhete või kõrvalhüpete huvilisi. Teenus pakub muuhulgas kontaktivõimalust tegelike sama mõttelaadiga naiste, paaride ja meestega, kes võivad samuti soovida tutvuda uute partneritega. Lisaks pakub teenus hulka võimalusi suhtlemiseks, flirtimiseks ja oma isiku kujutamiseks.

§ 1 Lepingu objekt; teenuse ulatus


1. dateblaster võimaldab meie kasutajatele ligipääsu kohtamisplatvormile aadressil kohtingud50pluss.com. Platvorm sisaldab teiste kasutajate profiile ja teavet nende kohta. Kasutajatel on pärast oma profiili loomist võimalus otsida platvormil teisi profiile. Kasutajas saavad vaadata teiste kasutajate profiile ja nendega piiratud ulatuses ühendust võtta.

2. dateblaster teenuseid pakutakse ainult eraviisilisel, mitte ärilisel otstarbel kasutamiseks. dateblaster teenusel registreerimisega kohustub kasutaja kasutama teenust ainult eraviisilisel otstarbel.

3. dateblaster pakub kasutamiseks nii tasuta kui tasulisi teenuseid. Tasuta registreerimisega saab kasutaja luua profiili, vaadata teiste kasutajate profiile ning saata teistele kasutajatele eelseadistatud sõnumeid. Lisaks tasulisele teenusele registreerunud kasutajad saavad lisaks tasuta teenustele võtta ühendust teiste kasutajatega ja kirjutada neile sõnumeid. Tasulise teenuse saab sõlmida erinevateks ajavahemikeks. Kasutajale selgitatakse enne nende teenuste kasutada andmist nende tasulisust, teenuste sisu ja ulatust ning hinda ja maksevõimalusi.

4. dateblaster hoiab süsteemi põhimõtteliselt saadaval püsivalt (ööpäevaringselt). Saadavuse suhtes on määrava tähtsusega dateblaster poolt kasutatavat andmekeskust internetiga siduva marsruuteri väljund (üleandmispunkt). dateblaster tagab oma tasuliste teenuste kasutajatele nende aasta keskmise kättesaadavuse 97%. Siiski loetakse kättesaadavus piiratuks alles siis, kui kasutaja dateblaster on veast teatanud (veateade). Vääramatu jõu tõttu põhjustatud katkestused ei kuulu selle hulka.

5. dateblaster võib teile teenuste pakkumiseks kasutada väliseid teenusepakkujaid. Nende hulka kuuluvad eriti makseteenuste pakkujad, sisupakkujad ja teised välised teenusepakkujad. dateblaster nimel teenuseid pakkuvate väliste teenusepakkujate esindajad ei kehti käesolevate üldiste äritingimuste mõistes kolmandate isikutena.

§ 2 Lepingu sõlmimine


1. dateblaster ei sõlmi lepinguid alla 18 aasta vanuste isikutega.
Kui dateblaster kahtleb kasutaja täisealisuses, palub see temalt tõendit vanuse kohta. Kui kasutaja ei esita seda tõendit vanuse kohta kahe nädala jooksul, võib dateblaster lepingusuhte viivitamatult lõpetada.
Kui dateblaster võib põhjendatult kahtlustada, et isiku osalemine ei ole õigustatud, võib dateblaster kontrollida isiku isikuandmeid isikukontrolliga ametlike dokumentide nõudmise teel. Osalemise õiguseta kasutajate poolne teenuste kasutamine välistatakse.

2. Ligipääs dateblaster teenustele toimub pärast kasutaja registreerumist tema isikuandmetega (sh sugu, sünnikuupäev, e-posti aadress). Registreerumisega kinnitab kasutaja nõustumist käesolevate üldiste äritingimuste ja andmekaitsedeklaratsiooniga. Seeläbi tekib dateblaster ja kasutaja vahel tasuta lepingusuhe.

3. dateblaster pakub kasutajale lisaks tasuta teenustele erinevaid tasulisi teenuseid (Premium liikmelisus). Nende teenuste kasutamisega sõlmib kasutaja täiendava, tasuta lepingusuhtest sõltumatu lepingusuhte. Selle täiendava lepingusuhte aluseks on samuti käesolevad üldised äritingimused. Sisu, kestuse, hinna, lepinguperioodi ja maksetingimuste suhtes teavitatakse kasutajat enne vastava tasulise lepingusuhte sõlmimist vastaval teenusel. Nupu „Osta nüüd“ klõpsamisega esitab kasutaja pakkumise dateblaster tasuliste teenuste suhtes lepingu sõlmimiseks. dateblaster kinnitab kasutajale pakkumise vastuvõtmist teenuste lubamisega või e-posti teel.

§ 3 Kulud


1. Kui kasutaja tähelepanu pole enne tasulise teenuse sõlmimist juhitud selle tasulisusele, on dateblaster poolt sellel teenusel pakutavad teenused on tasuta.

2. Tasuliste teenuste hindasid, makseviise ning nende tasuliste teenustega seotud pikaajaliste võlaõiguslike suhete kestusi selgitatakse enne nende kasutaja poolt kasutusele võtmist.

§ 4 Maksetingimused


1. Tasu tasuliste teenuste eest maksta ettevõttele dateblaster ette ning nõutakse täies ulatuses sisse tellimisprotsessi käigus valitud maksemeetodi kaudu, kui esitatud maksevahendil on piisav kate.

2. Kui täieliku maksesumma sissenõudmine pole võimalik, jätab dateblaster enesele õiguse nõuda see sisse osaliste üksiksummadena vastavalt oma äranägemisele.

3. Kui kasutaja ei tasu oma tasumata nõuet tähtajaks ja vaatamata dateblaster meeldetuletusele, on ta makseviivituses. Kasutaja kannab makseviivituse tõttu tekkinud intressid ja kulud. Need on eelkõige dateblaster meeldetuletuste kulud ja pangakulud, mis on seotud kasutaja poolt põhjustatud tagasipöördumise / krediitkaardi tühistamise või tagasipööratud võlateatega. Kasutajal on vabadus tõendada, et dateblaster ei ole üldse kahju tekitanud või et kahju on oluliselt väiksem kui kindlasummaline summa. Vastupidi, dateblaster võib vabalt tõendada suuremat kahju. Makseviivituse tõttu antakse tasumata võlg üle inkassoteenuse pakkujale. On kokku lepitud, et kasutaja kannab kõik inkassoteenuse osutaja tegevusega seotud kulud.

§ 5 Lepingu tingimused ja lõpetamine.

1. Lepingus toodud teenuseid pakub dateblaster, alates lepingu sõlmimisest kuni lepingu lõpetamiseni.

2. Tasuta liikmesuse leping on sõlmitud tähtajatult ja selle saab igal ajal peatada.

3. Tasulise liikmesuse (Premium) kestus vastab paketi kirjelduses näidatud perioodile või kasutaja poolt paketi tellimisel valitud perioodile (esialgne kestus). Esialgne tähtaeg on maksimaalselt kaks aastat. Kui liikmesust ei lõpetata esialgse tähtaja lõpus, pikendatakse lepingut tähtajatult (lepingu pikendamine). Tähtaeg või, kui tasulise juurdepääsu ostmisel oli märgitud teistsugune tähtaeg, siis kuni ühe kuu pikkuse tähtajaga liikmesuse puhul 14 päeva, ja rohkem kui ühe kuu pikkuse tähtajaga liikmesuse puhul 30 päeva.

4. Kui lepingu lõpetamisel ei ole märgitud teisiti, jätkub tasuta liikmesus ka pärast tasulise liikmesuse ülesütlemist ning nõuab eraldi lõpetamist. Liikmesuse lõpetamisel blokeerib dateblaster kasutaja profiili ja töötleb salvestatud andmeid vaid piiratud ulatuses. Andmed kustutatakse koheselt kui seaduslikud säilitamisperioodid enam ei kehti ning andmeid ei vajata juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

5. Õigus mõjuval põhjusel ennetähtaegsele lõpetamisele jääb muutumatuks. Lõpetamise oluline põhjus võib olla kasutaja dateblaster jaoks eelkõige siis, kui kasutaja
(a) rikub reegleid märkimisväärselt või korduvalt
(b) rikub lepingust tulenevaid kohustusi
Kui lõpetamise põhjus seisneb kasutajapoolsete kohustuste rikkumises, võib dateblaster nõuda lepingu ennetähtaegse lõppemise eest hüvitist. See ei kehti juhul kui kasutaja ei vastuta kohustuste rikkumise eest.

6. Tasulise lepingu lõpetamine peab olema kirjalik. Lõpetamise edukaks menetlemiseks peab avaldus sisaldama täisnime, kasutatud teenust, registreerimisel kasutatud e-posti aadressi ja kasutajanime. Avalduse saab saata e-posti teel aadressile support@datingcustomercare.com. Alternatiivina pakume tasulise lepingu lõpetamist ka posti teel. Teie mugavuse huvides oleme koostanud juhised avalduse salvestamiseks või printimiseks. See sisaldab kõiki kontaktandmeid ja lahtreid, mis tuleb tasulise lepingu lõpetamiseks täita. Avalduse salvestamiseks või printimiseks klõpsake siia . Kasutaja lepingu lõpetamise kinnitab dateblaster ja vastav kinnitus saadetakse profiilis salvestatud e-postile.

§ 6 Kasutaja kohustused

- tutvu ka Teenusepakkuja & kasutamise poliitikaga

1. Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav oma registreerimise sisu, oma isiku kohta esitatud täiendavate andmete ning seeläbi enese kohta avaldatava teabe eest. Kasutaja kinnitab, et esitatud andmed on tõesed ja kirjeldavad teda ennast. Sihilikult esitatud valeandmete korral omab dateblaster õigust kasutajaprofiil sulgeda ilma, et see mõjutaks dateblaster õigust tasule. Samuti omab dateblaster sel juhul õigust leping viivitamatult lõpetada.

2. Kasutaja kinnitab, et ta ei kasuta dateblaster teenuseid ärilistel ega kommertsotstarvetel, eriti reklaami otstarbel. Kasutajal on keelatud lugeda teiste kasutajate sisu ja profiile käsitsi või programme kasutades eesmärgiga kasutada nii kogutud andmeid väljaspool dateblaster teenuseid.

3. Kasutaja kohustub käsitsema e-kirju ja teisi teateid ning teiste kasutajate andmeid konfidentsiaalsetena ning mitte avaldama neid ilma selle kolmanda isiku nõusolekuta.

4. Kasutaja kohustub hoidma oma ligipääsuandmeid konfidentsiaalsetena. Ligipääsuandmete edasi andmisel kolmandatele isikutele vastutab kasutaja kõigi selle tegevuse tagajärgede eest. Ligipääsuandmete kolmandatele isikutele edastamise kahtluse korral peab kasutaja koheselt teatama sellest ettevõttele dateblaster ning võtma ise kasutusele sobivad meetmed edasise väärkasutamise vältimiseks.

5. Lisaks kohustub kasutaja mitte väärkasutama dateblaster teenuseid, eriti
a. mitte kasutama seda laimava, rassistliku, viha õhutava, sündsusetu või muul viisil seadusvastase materjali või sellise teabe levitamiseks,
b. mitte kasutama seda teiste kasutajate ja kolmandate isikute ähvardamiseks, ahistamiseks ega nende õiguste (sealhulgas isikuõiguste) rikkumiseks,
c. mitte viia süsteemi või andmebaasi andmeid, mis sisaldavad viirust või sisaldavad tarkvara või muud materjali, mis on kaitstud autoriõiguse või muude kaitsvate õigustega, välja arvatud juhul, kui kasutaja on vastavate õiguste omanik või tal on kasutamiseks nõutav nõusolek,
d. mitte kasutama neid viisil, mis mõjutab negatiivselt teenuste kättesaadavust teistele kasutajatele,
e. mitte püüdma e-kirju ega teisi teateid ning samuti mitte seda teha püüdma,
f. mitte saatma e-kirju ja teisi teateid teistele kasutajatele muul eesmärgil peale eraviisilise suhtluse, eriti mitte kauba või teenuste reklaamimiseks või pakkumiseks ega muudel ärilistel või kommertseesmärkidel,
g. mitte nimetama ega lisama isikukirjelduses ega üleslaaditud failides nimesid, aadresse, telefoni- või faksinumbreid, kiirsuhtluse aadresse, e-posti aadresse, kaubamärke, ettevõtete nimetusi, teiste internetiportaalide nimesid ega URLe.

6. Ülaltoodud käitumiskohustuste eiramise või teiste käesolevates üldistes äritingimustes sätestatud kohustuste rikkumise korral omab dateblaster õigust leping viivitamatult tähtsa põhjuse tõttu lõpetada ning peatada koheselt kasutaja ligipääs dateblaster andmebaasile. Peatamise või lõpetamise alternatiivina võib dateblaster kustutada kasuajaprofiili osasid.

7. Kui kasutaja seob lepingusuhte sõlmimisega kommerts- või ärihuvisid või kasutab talle ligipääsetavaks tehtud kolmandate isikute andmeid ärilistel või kommertseesmärkidel või dateblaster poolt mitte selgesõnaliselt lubatud eesmärkidel, kohustub ta tasuma ettevõttele dateblaster 500.00 EUR suuruse lepingutrahvi iga tõestatud rikkumise eest. See ei puuduta täiendavaid kahjunõudeid.

§ 7 Käitaja


1. dateblaster omab õigust kontrollida kasutajate poolt sisestatud sisu ja andmeid ning sisu poolt käesolevate üldiste äritingimuste rikkumise korral vastavad andmed eemaldada.

2. Samuti omab dateblaster õigust, aga mitte kohustust, kontrollida tekstide, üleslaaditud fotode ja kujutiste vastavust käesolevatele üldistele äritingimustele ja seadusnõuetele ning rikkumiste korral need eemaldada.


§ 8 Õiguste ülekandmine


1. Kasutaja annab ettevõttele dateblaster tema poolt teenuses loodud või sellesse lisatud sisu, sealhulgas piltide, tekstide ja videote, suhtes mittevälistava, ülekantava, ruumiliselt piiramatu ja ajaliselt lepingu kestusega piiratud lihtkasutusõiguse.

2. Kasutaja kinnitab, et tema poolt lisatud või loodud sisu ja nende kasutamine ei riku kolmandate isikute õigusi, eriti autori- või teisi kaitseõigusi.

§ 9 Vastutus


1. dateblaster ei vastuta kasutajate profiilide sisude eest. Tal ei ole kontrolli kasutajate vahel vahetatava või kasutajate poolt nende profiilidele lisatava teabe õigsuse ja turvalisuse üle.

2. dateblaster ei vastuta sobitamissüsteemis kuvatud kasutajaprofiilide õigsuse eest ega nende hindamise eest seoses teiste kasutajatega kokku sobivusega. dateblaster kohuseks on seejuures ainult kontaktide vahendamine, mitte kontakti edukus.

3. Lisaks ei vastuta dateblaster rahaliste ega muude mittekehaliste kahjude eest, mis on seostatavad teenusega, välja arvatud juhul, kui need on põhjustatud dateblaster poolt sihilikult või jämeda hooletuse tõttu.

4. Eriti ei vastuta dateblaster lisaks sellele kolmandate isikute poolse kasutajate isikuandmete volitamatu teada saamise eest (näiteks „kräkkerite“ lubamatu ligipääsu tõttu andmebaasile), välja arvatud juhul, kui dateblaster on võimaldanud isikuandmete volitamatut teada saamist sihilikult või jämeda hooletuse tõttu.

5. Samuti ei vastuta dateblaster juhul, kui kolmandad isikud väärkasutavad kasutaja poolt nende jaoks ligipääsetavaks tehtud andmeid ja teavet.

§ 10 Lahtiütlemine


1. Kasutaja vabastab dateblaster igasugusest vastutusest ning kõigist kohustustest, kulutustest ja asendusnõuetest, mille põhjuseks on teiste kasutajate poolne laim, solvamine, isikuõiguste rikkumine.

§ 11 Tehnilised puudused


1. dateblaster ei garanteeri oma veebisaidi ega selle tehnilise funktsionaalsuse püsivat kättesaadavust.

2. Eriti ei vastuta dateblaster teenuse ligipääsu kvaliteedi häirete eest vääramatu jõu tõttu või sündmuste tõttu, mis ei sõltu dateblaster tegevusest.

§ 12 Kohtualluvus ja kehtiv seadus


Kohaldatakse Šveitsi Konföderatsiooni seadust, välja arvatud Šveitsi kollisiooninormid. Kohustuslikud ja soodsamad õigusnormid tarbija elukohas ei mõjuta käesolevat õigusvalikut. Kohtualluvus on Šveitsis Zugi kantonis asuv kohus. Kui te olete tarbija, kelle alaline elukoht on Euroopa Liidus ja juhul kui on olemas sellekohased kohustuslikud sätted, võib kohaldada ka teie elukohariigi seadust.

§ 13 Vaidluste lahendamine

EL Komisjon on seadnud sisse internetiplatvormi ettevõtete ja tarbijate vaheliste vaidluste interneti teel lahendamiseks („OL platvorm“). OL platvorm on leitav aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Juhime tähelepanu sellele, et meil pole seaduslikku kohustust ega valmidust võtta osa vaidluse lahendamise protsessist tarbijavaidluste lahendusasutuse ees.

§ 14 - Tühistamisõigus

Teil on õigus see leping neljateistkümne päeva jooksul ilma põhjuseid esitamata tühistada.

Tühistamistähtaeg on neliteist päeva alates lepingu sõlmimise päevast.

Oma tühistusõiguse kasutamiseks peate teavitama meid (Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland, e-post: support@datingcustomercare.com) ühemõttelise avalduse (nt posti teel saadetud kirja või e-kirja) teel oma otsusest see leping tühistada.

Tühistamistähtajast kinni pidamiseks piisab sellest, et saadate teate tühistamisõiguse kasutamise kohta välja enne tühistamistähtaja möödumist.
Tühistamise tagajärjed
Kui Te selle lepingu tühistate, peame Teile viivitamatult ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul meie poolt Teie tühistamise kohta käiva teate kättesaamise päevast tagasi maksma kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad sellest, et olete valinud meie poolt pakutavast soodsaimast standardtarnest erineva tarneviisi). Selle tagasimakse teostamiseks kasutame sama maksevahendit, mida Te kasutasite esialgse tehingu puhul, välja arvatud juhul, kui oleme Teiega selgesõnaliselt muus kokku leppinud. Mingil juhul ei arvestata Teile selle tagasimakse tõttu tasusid.

Kui olete nõudnud teenuste alustamist tühistamistähtaja jooksul, peate tasuma meile asjakohase summa, mis vastab meie Teie poolt Teie tühistamisõiguse kasutamisest teavitamise hetkeni juba pakutud teenuste osale võrreldes lepinguga ette nähtud teenuste koguulatusega.

Alustame Teie selgesõnalisel soovil tasulise lepingu teostamist enne tühistamistähtaja möödumist, kui nõustute samal ajal sellega, et kaotate seeläbi oma tühistamisõiguse, ning kinnitate meile, et olete sellest teadlik.

Lepingu tühistamiseks saate kasutada ka järgmist tühistamisvormi malli.

Saaja
Dateblaster AG
Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland

E-post: support@datingcustomercare.com

Käesolevaga tühistan/tühistame mina/meie () minu/meie () poolt sõlmitud lepingu järgmiste kaupade () ostmise / järgmiste teenuste () pakkumise kohta.

– Tellitud () / kätte saadud ()
– Tarbija(te) nimi/nimed
– Tarbija(te) aadress
– Tarbija(te) allkiri (ainult paberteate korral)
– Kuupäev

(*) Mittekehtiv maha tõmmata.